मराठवाड्यातील ८५०१ गावांची सुधारित पैसेवारी यादी

जिल्हानिहाय सुधारित पीक पैसेवारीनुसार छत्रपती संभाजीनगरमधील १३५६ गावातील सरासरी पीक पैसेवारी ४५.५९ पैसे, धाराशिवमधील ७१९ गावांची ४७.७३ पैसे, बीडमधील १४०२ गावांची ४६.९१ पैसे, परभणीमधील ८३२ गावांची ४७.६८ पैसे, नांदेडमधील १५६२ गावांची ४७.८७ पैसे, जालन्यातील ९७१ गावांची ४७.३५ पैसे, लातूरमधील ९५२ गावांची ४७ पैसे, तर हिंगोलीतील ७०७ गावांची ४९.२० पैसे इतकी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १९ गावांचा समावेश हा मनपा हद्दीत असल्याने त्या गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. पैठण तालुक्यातील १९७ गावांपैकी ६ गावे जायकवाडी प्रकल्पात संपादित झाली आहेत. गंगापूर तालुक्यातील एकूण २२४ महसुली गावांपैकी २ गावे जायकवाडी प्रकल्पात संपादित झाली आहेत. फुलंब्री तालुक्यातील ९३ गावांपैकी २ गावे बेचिराख असल्याने त्या गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली नाही.

धाराशिव जिल्ह्यातील ३६१ गावे रब्बी पेरणीची आहेत. त्यामध्ये धाराशिवमधील ६७, तुळजापूरमधील ४०, उमरगेतील २१, लोहारामधील १०, कळंबमधील १९, भूममधील ९०, वाशीमधील २३, परंडामधील ९१, रब्बी गावातील दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त पेरणी खरीप हंगामात झालेली आहे.

त्या गावाची पैसेवारी खरीप हंगामात जाहीर करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातील एकूण १४०२ गावांपैकी माजलगाव तालुक्यातील १२१ गावांपैकी ५ गावे पूर्णतः माजलगाव धरणामध्ये बुडित आहेत.

नांदेड तालुक्यातील १३ गावांचा समावेश नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेमध्ये झाल्यामुळे त्या गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. परतूर तालुक्यातील ९८ गावांपैकी राणीवाहेगाव हे गाव बुडित क्षेत्रात असल्यामुळे केवळ ९७ गावांची पैसेवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

हदगाव …४९

हिमायतनगर …४८

किनवट …४७.६०

माहूर ….४८

देगलूर …४९

मुखेड …४६

बिलोली …४७

नायगाव …४८

धर्माबाद …४९

उमरी…४९

जालना …४७

बदनापूर …४५.९७

भोकरदन …४५.७१

जाफराबाद ….४८.२१

परतुर ….४७.२०

मंठा …४७.२६

अंबड …४९

घनसावंगी…४८.४३

लातूर …४७

औसा ….४८

रेनापूर ..४६

उदगीर …४४

जळकोट …४६

अहमदपूर …४७

चाकूर …४६

निलंगा …४७

देवणी …४८

शिरूर अनंतपाळ…४७

हिंगोली ४९.२५

सेनगाव …४९.५३

कळमनुरी…४९.४५

वसमत … ४९

औंढा नागनाथ… ४८.७७

 

Home

error: Content is protected !!