तालुकानिहाय शेतकरी व कर्जमाफीची रक्कम यादी

Loan waiver तालुकानिहाय शेतकरी व कर्जमाफीची रक्कम

तालुका शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम

धरणगाव ०१   ३१ हजार ७९४

चोपडा ०५   ५ लाख ३ हजार ५७९

एरंडोल ०३   २ लाख ३६ हजार १९८

चाळीसगाव ७०  ४५ लाख ३८ हजार ९२७

जामनेर ६७७  ३ कोटी ४६ लाख ६४ हजार ३९९

यावल ०१    ३८ हजार २५७

जळगाव ०२   १ लाख ४६ हजार ५७०

रावेर ०२   ७० हजार ६६४

अमळनेर ०२   १ लाख १३९ रुपये

भुसावळ ०६  ४ लाख ५२ हजार ५०७

बोदवड ०८   ४ लाख २५ हजार ४२३

मुक्ताईनगर ०६  ५ लाख ३३ हजार ९२१

Loan waiver List

👉प्रोत्साहन अनुदान च्या याद्या येथे पहा

error: Content is protected !!