बीड जिल्ह्यातील पात्र महसूल मंडळ यादी

बीड जिल्हा पात्र महसूल मंडळ

बीड

धोंडराई

गोमळवाडा

चाकलांबा

होळ

कुर्ला

नाळवंडी

कावडगाव

दिंदृड

दपलावडगाव

ब्रंम्हनाथ येळंब

पाचेगाव

पाडळशिंगी

पारगाव शिरस

पेंडगाव

kharip crop

👉नवनवीन माहिती येथे पहा

error: Content is protected !!