जिल्हा नुसार गावानुसार कर्जमाफी यादी 2, 3 पहा

जिल्हा नुसार गावानुसार यादी 2, 3 पहा

50 हजार रुपये अनुदान यादी तालुक्यानुसार दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्याच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाची यादी पहा. डाऊनलोड करा. crop insurance pdf


अंबाजोगाई  – यादी पहा

आष्टी – यादी पहा

बीड – यादी पहा

धारूर – यादी पहा

गेवराई – यादी पहा

केज – यादी पहा

माजलगाव – यादी पहा

परळी – यादी पहा

पाटोदा – यादी पहा

शिरूर – यादी पहा

वडवणी – यादी पहा

 

जालना जिल्हा तालुका वाईज गावानुसार यादी-2, 3 पहा

50 हजार रुपये अनुदान यादी तालुक्यानुसार दुसरी-तिसरी याद्या दिलेल्या आहेत. आपल्या तालुक्याच्या नावावर समोरील बटनावर क्लिक करून आपल्या गावाची यादी पहा.

अंबड – यादी पहा

बदनापूर – यादी पहा

भोकरदन – यादी पहा

घनसावंगी – यादी पहा

जाफराबाद – यादी पहा

जालना – यादी पहा

मंठा – यादी पहा

परतूर – यादी पहा

error: Content is protected !!